دروغ می گویم

دروغ می گویم

به همه!
می گویم دیگر دوستش ندارم،
نمی خواهمش
اصلا از اول هم نمی خواستمش!
اما چه مظلومانه از درون ویران می شوم
می شکنم
اشک می ریزم
آه می کشم
و چه بی اختیار دروغم را از یاد می برم
تو بگو، مگر زمین می تواند خورشیدش را فراموش کند...
/ 2 نظر / 33 بازدید
saman

[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] 888888888888888888 888888888888888888 ______888888 ______888888 ______888888 ______888888 ______888888 ______888888 888888888888888888 888888888888888888 ______8888888888 ____888888888888888 __888888822222228888 _88888822222222288888 888888222222222228888822228888 888882222222222222288222222222888 8888822222222222222222222222222288 _8888822222222222222222222222222_88 __88888222222222222222222222222__888 ___888822222222222222222222222___888 ____8888222222222222222222222____888 _____8888222222222222222222_____888 ______8882222222222222222_____8888 _______888822222222222______888888 ________8888882222______88888888 _________888888_____888888888 __________88888888888888 ___________888888888 ____________8888888 _____________88888 ______________888 _______________8 888888______888888 888888______888888 888888______888888 888888______888888 888888______888888 888888______888888 _888888____888888 ___888888888888 [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]

حمید

یادش بخیر کیمیا خیلی وخت بود اینجا سر نزده بودم